پشت بازو هالتر ایستاده

پشت بازو هالتر ایستاده، یکی از حرکات برای افزایش حجم عضله سه سر پشت بازو است که بیشتر بر روی سر بلند عضله کار میکند.

عضلات هدف: سه سر پشت بازو

نوع حرکت: هایپرتروفی، قدرت

حرکت ایزوله

ابزار مورد نیاز: هالتر EZ

این یک حرکت موثر برای افزایش حجم عضله پشت بازو است که میتوان آن را با هالتر و دمبل اجرا کرد.

ابتدای حرکت سخت و سنگینتر است و در انتهای دامنه حرکتی ساده تر میشود.

این حرکت مانند پشت بازو هالتر خوابیده است با این تفاوت که دامنه حرکتی بیشتری دارد.

نکته:

۱-آرنج ها به دوطرف باز نشوند زیرا فشار را بر مفصل سرشانه وارد خواهد کرد.

۲-از تاب دادن پشت خود داری کنید.

۳-در زمان ایستادن برای اجرای پشت بازو هالتر ایستاده، صاف بایستید و باسن را عقب تر یا جلوتر قرار ندهید.