فلای سینه دستگاه

حرکت فلای سینه یکی از حرکات ایزوله برای عضلات پکتورال است.

عضله هدف در این تمرین قسمت پایین عضلات بزرگ سینه ای است اما بر روی قسمت های دیگر نیز فشار وارد می کند.