اسکات پرشی

این حرکت یکی از حرکات پلیمتریک است که باعث افزایش سرعت، قدرت و توان عضلانی در فرد می شود.

این حرکت بر روی بیشتر عضلات بدن کار میکند اما فشار اصلی آن بر عضلات جلو و پشت ران و ساق و باسن است.