فیله کمر(Hyperextensions)

این حرکت تمرینی است که بر روی عضلات فیله کمر کار می کند و درکنار آن بر روی عضلات پشت ران و باسن نیز فشار وارد می کنند. معمولا در زاویه ۴۵ درجه انجام می شود و تعداد تکرارهای زیاد و در هر ست ۱۵-۲۰ تکرار انجام می شود. میتوان این حرکت را با گرفتن وزنه در دست نیز انجام داد با تکرار کمتر ۸ تا ۱۲ تکرار در هر ست.

مزایا:

  • افزایش سایز و قدرت پشت ران و باسن
  • افزایش قدرت عضلات فیله و افزیش استقامت آن ها
  • میتوان با گرفتن وزنه فشار آن را افزایش داد
  • بر روی ستون فقرات اثر مثبت دارد