اسکات از جلو با هالتر(Front Barbell Squat)

اسکات از جلو با هالتر یک حرکت ترکیبی است که بر ساخت پایین تنه تمرکز دارد. با گرفتن هالتر در جلو عضلات چهارسر ران و باسن و همچنین عضلات میانی بدن و پشت تقویت می شود.

مزایا:

  • افزایش سایز و قدرت چهارسر ران، باسن و پشن پا
  • تقویت عضلات بالایی پشت و عضلات میانی بدن
  • افزایش دامنه حرکتی باسن، سرشانه و پاشنه پا
  • فشار آن از اسکات معمولی بر روی ستون فقرات کمتر است
  • میتوان برای نگه داشتن هالتر از روش های مختلفی استفاده کرد