چرخش مچ به بالا با میله(Wrist Rotations with Straight Bar)

این حرکتی است که عضلات ساعد و دست را هدف قرار می دهد. معمولا این حرکت با تکرارهای زیاد در بازه زمانی یا رسیدن به حد ناتوانی و سوزش در عضله انجام میشود و بیشتر بر قسمت پایین ساعد کار میکند. میتوان از هالتر یا میله سیم کش استفاده کرد

مزایا:

  • افزایش قدرت مچ
  • افزایش حجم و قدرت ساعد
  • نیاز به ابزار خاصی ندارد
  • میتوان با وزنه سنگین هم تمرین کرد