پشت پا با توپ(Ball Leg Curl)

این تمرینی است که عضلات پشت ران را هدف قرار می دهد. عفاوه بر این این حرکت عمل جمع ککندگی زانو توسط عضلات پشت ران یا همسترینگ را هدف قرار می دهد برعکس ددلیفت که عضلات جمع کننده باسن را هدف قرار می دهد. افرادی که به دستگاه پشت پا خوابیده دسترسی ندارند معمولا از این روش این تمرین را انجام می دهند.

مزایا:

  • ساخت و افزایش قدرت همسترینگ
  • عضلات باسن و عضلات میانی بدن نیز باید کار شوند تا حرکت درست انجام شود
  • جایگزین مناسب پشت پا خوابیده با دستگاه
  • با تکرار بالا در روز تمرین پا عالی است.