ساق پا با دستگاه اسمیت(Smith Machine Calf Raise)

این تمرین عضلات ساق پا بخصوص در قسمت بالایی ساق بنام گاستروکنمیوس را هدف قرار می دهد. معمولا این حرکت با تکرار های متوسط تا زیاد ۸ تا ۱۲ تایی یا بیشتر انجام میشود و در روز تمرینات پایین تنه انجام می شود.

مزایا:

  • افزایش سایز و شکل ساق پا
  • امکان افزایش وزنه از هالتر راحت تر است
  • حرکت هالتر بر روی دستگاه باعث افزایش کنترل در انجام حرکت می شود.