ددلیفت پا باز(Sumo Deadlift)

ددلیفت پا باز یک حرکت ترکیبی است که درآن پاها بصورت باز قرار می گیرد و دست ها با عض کم گرفته می شود. در مسابقات پاور لیفتینگ فرد اجازه دارد که لیفت را به این شکل اجرا کند. ددلیفت پا باز عضلات پشت ران، باسن و قسمت بالایی پشت و کول را هدف قرار می دهد و علاوه بر این عضلات جمع کننده و عضلات باسن را تحت تاثیر قرار می دهد.

مزایا:

  • افزایش قدرت و حجم کلی بدن
  • فشار آن بر روی کمر بسیار کمتر است
  • افزایش قدرت باسن