ددلیفت رمانیایی با دمبل(Romanian Deadlift With Dumbbells)

ددلیفت رمانیایی یا ددلیفت با زانوی قفل عضلات پشت ران، باسن و عضلات بالاو پایین پشت و عضلات میانی را هدف قرار می دهد. هدف اصلی این حرکت برعکس ددلیفت ساده که زانو در آن خم می شود عضلات پشت ران را بیشتر درگیر می کند و هرچه فرد بیشتر خم شود فشار بیشتر می شود.

مزایا:

  • افزایش قدرت باسن و همسترینگ نسبت به سایر مدل های ددلیفت
  • تکرار های بالا با وزن پایین باعث افزایش حجم همسترینگ و ستون فقرات می شود.
  • بر روی عضلات ساق ، چهارسر ران و ساعد بصورت غیر مستقیم کار می کند.