لانج راه رفتن با هالتر(Barbell Walking Lunge)

انجام این حرکت توانایی حفظ تعادل در زمان به چالش کشیدن چهار سر ران، باسن و پشت ران و عضلات میانی را نشان می دهد. با استفاده از هالتر میتوان از وزنه بیشتری استفاده نمود. این حرکت با تکرارهای متوسط ۸ تا ۱۵ تکرار انجام می شود.

مزایا:

  • تمامی عضلات پایین تنه را به چالش می کشد.
  • قدم های کوتاه تر عضلات چهارسر و قدم های بلند تر بیشتر بر عضلات باسن فشار وارد می کند.
  • میزان انعطاف ، تعادل عضلات میانی و توانایی قلبی و عروقی را افزایش می دهد.
  • حرکی بسیار عالی برای چهارسر است.