پرس دمبل روی زمین(Dumbbell Floor Press)

پرس دمبل روی زمین دامنه حرکتی را محدود می کند و بر روی سینه و پشت بازو و دلتوئید جلویی فشار وارد می کند.

مزایا:

  • انجام حرکت بر روی زمین باعث میشود که فشار بر مفصل سرشانه از بین برود
  • تمرکز حرکت بر روی قسمت بالایی حرکت انجام می شود.
  • فشاری که با پا برای حفظ تعادل در پرس استفاده می شود حذف می شود و قدرت را افزایش می دهد.