پرس سینه تخت هالتر دست جمع(Close-Grip Barbell Bench Press)

این یک حرکت ترکیبی است که هم عضلات سینه و هم پشت بازو را تحت فشار قرار می دهد.

مزایا:

  • به خوبی روی پشت بازو کار می کند.
  • بر روی سینه فشار وارد می کند.
  • یادگیری آن ساده است.