نشر خم تک دمبل خوابیده(Dumbbell Lying One-Arm Rear Lateral Raise)

اسن یک حرکت ایزوله است که عضلات دلتوئید پشت را هدف قرار می دهد. انجام تک دست این حرکت میتواند عدم تعادل و تناسب حجم و قدرت عضلات سرشانه را برطرف کند.

مزایا:

  • افزایش حجم و قدرت عضلات پشت
  • بر روی عضلات کول و رامبوئید ها هم کار می کند