فلای دمبل(Dumbbell Flyes)

این تمرین یکی از حرکات نامی در بدنسازی است که بر عضلات سینه تمرکز دارد. این یک حرکت ایزوله است که باعث کشش و انقباض عضلات سینه می شود علاوه بر اینکه بر روی سرشانه نیز اثر دارد. برخلاف پرس که آرنج خم و راست می شود در حرکت فلای آرنج ها با یک زاویه بصورت ثابت نگه داشته می شوند. میتوان این حرکت را مانند در آغوش کشیدن در نظر گرفت. برای این حرکت تعداد متوسط تا زیاد در هر ست بین ۸ تا ۱۲ تکرار انجام می شود.

مزایا:

  • از زاویه ای دیگر بر روی عضلات سینه کار می کند.
  • حرکت بسیار خوبی برای تمرین روز سینه است.
  • تمرینی موثر برای سینه حتی با وزنه سبک است.