کلین و پرس(Clean and Press)

کلین و پرس یک حرکت کلی برای بدن می باشد که شامل دو حرکت است، کلین که هالتر را از زمین برداشته و بدنبال آن پرس سرشانه انجام می شود. این حرکت در جزیی از تمرینات قدرتی است و برای تمام بدن مفید است و در تکرارهای کم تا متوسط و حتی زیاد انجام می شود.

مزایا:

  • میزان سرعت و قدرت ورزشی فرد را افزایش می دهد.
  • عمل کلین بین هر حرکت بدن را به شدت به چالش می کشد.
  • برای افزایش قدرت کلی بدن بسیار مفید است.