کلین تک ضرب(Clean and Jerk)

کلین تک ضرب یک حرکت برای تمام بدن است که در وزنه برداری المپیک نیز وجود دارد. این حرکت با کلین شروع شده و مستقیم وزنه را بالای سر می برد. این حرکت بر روی تمام عضلات بدن از سر تا پا تاثیر دارد. همچنین در رشته کراس فیت نیز کاربرد دارد و معمولا با تکرار های کم انجام می شود و تمرکز آن بر افزایش قدرت است.

مزایا:

  • عملکرد ورزشکار را از نظر قدرت و سرعت افزایش می دهد.
  • به شما اجازه می دهد که از وزنه بیشتری نسبت به پرس معمولی استفاده کنید.
  • حرکتی عالی برای افزاش قدرت کلی بدن.