شراگ از پشت با دستگاه اسمیت(Smith machine behind the neck shrug)

شراگ از پشت با دستگاه اسمیت یک تمرین عضلات بالاتنه است که عضلات هدف آن کول می باشد. این حرکت معمولا با تعداد متوسط تا زیاد بین ۸ تا ۱۲ تکرار در هر ست انجام میشود و معمولا در روز تمرین سرشانه قرار دارد.

مزایا:

  • افزایش حجم کول
  • افزایش ساده تر وزنه از هالتر
  • حرکت هالتر در مسر ثابت باعث افزایش کنترل و حالت اجرای حرکت می شود.