چگونه تمرینات اکسنتریک را به برنامه تمرینی خود وارد کنید

در فکر این هستید که تمرینات اکسنتریک(بخش انبساطی عضله) را به برنامه تمرینی خود اضافه کنید؟ اصول دو تکنیک معمول

Read more