برنامه تمرینی اسکارلت جوهانسون برای نقش بیوه سیاه

این برنامه تمرینی است که اسکارلت برای آمادگی جسمانی خود برای حضور در میان گروه انتقام جویان (اونجرز) انجام می دهد.

خلاصه برنامه

هدف اصلی:  چربی سوزی

نوع برنامه:  تمام بدن

سطح تمرینی: متوسط

مدت برنامه:  ۱۲ هفته

تعداد روزهای تمرین در هفته: ۷ روز

مدت برنامه در هر روز: ۴۵ تا ۷۵ دقیقه

وسایل مورد نیاز: هالتر، وزن بدن، دمبل، هالتر EZ، دستگاه

جنسیت هدف:  زنان

برنامه تمرینی

روز اول: برنامه تمرینی قدرتی

تمریناتست هاتکرارها
اسکات با هالتر۵۸-۸-۸-۵-۳
پرس سرشانه هالتر۵ ۸-۸-۸-۵-۳
لانج با هالتر۳۱۲ تکرار هر پا
بارفیکس دست معکوس۳۱۲-۱۰-۸
زیربغل هالتر خم۳۱۲-۱۰-۸

روز دوم: برنامه چربی سوزی

تمریناتست هاتکرارها
گرم کردن با تردمیل۱۱۵ دقیقه*
شنا۵۵
اسکات بدون وزنه۵۸
بارفیکس۵۳
لانج به طرفین۵۵ تکرار هر پا
جلوبازو هالتر۵۵
پشت بازو سیم کش۵۵
طناب زدن۱۱۰ دقیقه**
پرتاب توپ به زمین۵۵
پرتاب توپ به دیوار۵۵
دراز و نشست با توپ در دست۵۵
اسکات با توپ۵۵
پاس دادن توپ برای سینه۵۵
سرد کردن بدن۱۵ دقیقه***

*سه دقیقه قدم زدن، ۱۰ دقیقه دویدن نرم سربالایی و ۲ دقیقه قدم زدن

**تک پا، دو پا، پا ها یکی در میان

*** دوچرخه

پرتاب توپ به دیوار
پاس دادن توپ برای سینه

روز سوم : استراحت فعال

لازم نیست حتما باشگاه بروید بلکه میتوانید فعالیت هایی مانند دویدن، قدم زدن، حرکات کششی، یوگا یا هر فعالیت بدنی دیگر انجام دهید.

روز چهارم : تمرین قدرتی برام تمام بدن

تمریناتست هاتکرارها
ددلیفت هالتر۵۸-۸-۸-۵-۳
پرس تخت هالتر۵۸-۸-۸-۵-۳
اسکات بلغاری۳۱۲ تکرار هرپا
زیربغل معکوس۳۱۲
فشار باسن۳۱۲-۱۰-۸
زیربغل معکوس

روز پنجم: استراحت فعال

لازم نیست حتما باشگاه بروید بلکه میتوانید فعالیت هایی مانند دویدن، قدم زدن، حرکات کششی، یوگا یا هر فعالیت بدنی دیگر انجام دهید.

روز ششم: تمرین چربی سوزی برای تمام بدن

تمریناتست هاتکرارها
گرم کردن با تردمیل۱۱۵ دقیقه*
زیربغل اره ای۵۵ هر دست
تاب دادن وزنه۵۵
پرس سرشانه دمبل۵۵
ددلیفت رمانیایی با دمبل۵۵
اسکات تک دمبل۵۵
پشت قایقی با دستگاه۱۱۰ دقیقه**
جلوبازو دمبل۵۵
اسکات با دمبل۵۵
پشت بازو ایستاده دست جفت با تک دمبل۵۵
اسکات با دمبل۵۵
جلوبازو دمبل چکشی۵۵
اسکات با دمبل۵۵
پشت بازو دمبل کیک بک۵۵
سرد کردن۱۵ دقیقه***

*سه دقیقه قدم زدن، ۱۰ دقیقه دویدن نرم سربالایی و ۲ دقیقه قدم زدن

**با فشار متوسط

*** دوچرخه

تاب دادن وزنه

روز هفتم: استراحت فعال

لازم نیست حتما باشگاه بروید بلکه میتوانید فعالیت هایی مانند دویدن، قدم زدن، حرکات کششی، یوگا یا هر فعالیت بدنی دیگر انجام دهید.