شراگ هالتر(Barbell Shrug)

شراگ هالتر تمرینی است که برروی عضلات کول کار می کند. این حرکت در افزایش قدرت بنام است و بر روی عضلات بالایی بدن کار می کند و معمولا در روز تمرین سرشانه انجام می شود. با کمک بند لیفت می توان از وزنه سنگین استفاده کرد ولی باز هم تعداد تکرارها متوسط تا زیاد و بین ۸ تا ۱۲ تکرار است.

مزایا:

  • بر روی شانه و قسمت بالایی پشت کار می کند.
  • هم قدرت و هم حجم کول را افزایش می دهد.
  • هالتر به شما اجازه میدهد که راحت تر وزنه را افزایش دهید.
  • مکث کردن در قسمت بالای حرکت موجب افزایش سختی حرکت می شود.