پپتیدی

پپتایدها یا پپتیدها هورمونهایی هستند که ساختار پروتئینی دارند. انواع پپتایدها در این بخش معرفی می شوند که میتوانید اطلاعات

Read more