هالتر صاف یا ایزی؟ کدام برای افزایش حجم بازو بهتر است؟

تفاوت اجرای جلوبازو با هالتر صاف یا ایزی چیست و کدام‌یک باید در برنامه تمرینی شما وجود داشته باشد؟ جلوبازو

ادامه مطلب