چرا هوازی میتواند اثر منفی بر چربی سوزی زنان داشته باشد

بسیاری از زنان تمرینات هوازی خود را افزایش میدهند تا چربی سوزی بیشتری داشته باشند. ببینید چرا برای بیشتر افراد

ادامه مطلب