برنامه تمرینی کریس همسوورث برای آمادگی در نقش ثور

مانند خدای رعد عضله بسازید. این برنامه تمرینی کریس همسوورث برای بازی در نقش ثور است. به آن نگاه کنید

ادامه مطلب